Select Page

Euro Art – Info 8 (Video HarT Sofia; Art Projects in Moscow 1994-1995)

– Видео и слајд проекција од Втората годишна изложба на Сорос Центарот за современи уметности – Софија (презентација: Мелентие Пандиловски)
– Видео материјали од 25 изложби (Текст: Камен Балкански)

 

Сорос Центар за современи уметности Скопје

20.12.1995

 

Брошура: PDF mk/bg