Select Page

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија

Иднината е меѓу твоите нозе: Сексуалноста и родот во алтернативниот филм и видео во Југославија
Проекции, предавања и дискусии

Организација: Коалиција СЗПМЗ

 

Скопје (Кино Култура, Кино Фросина, Концепт 37)

21-23 октомври 2016

(more…)

Зеро Фантом

Зеро Фантом
Колумна
Автор: Александар Станкоски
Република online
09.09.2016
(more…)

Во потрага по заедничко тло / In Search of a Common Ground

Во потрага по заедничко тло / In Search of a Common Ground
Групна изложба / Group exhibition
Куратоки и авторки на текстот: Ана Франговска и Бојана Јанева Шемова / Curators and text: Ana Frangovska and Bojana Janeva-Shemova

Младински културен центар, Скопје / Youth Cultural Center, Skopje
Јануари 2016 / January 2016
(more…)

Илустрирана библиска етика / Illustrated biblical ethics

Илустрирана библиска етика / Illustrated biblical ethics
Групна изложба и публикација / Group exhibition and publication

Учесници: Иван Ивановски, Горан Дачев, Никола Радуловиќ, Владимир Лукаш, Атанас Ботев, Ѓорѓе Јовановиќ, Андреј Анастасов – Даскаловски, Миле Ничевски / Participants: Ivan Ivanovski, Goran Dachev, Nikola Radulovic, Vladimir Lukash, Atanas Botev, Gjorgje Jovanovikj, Andrej Anastasov – Daskalovski, Mile Nichevski

Галерија МКЦ, Скопје / MKC Gallery, Skopje
09.04.2015
(more…)

Време, нарација и приказ: Делото на Милчо Манчевски во перформанс и фотографија / Time, Narrative and Representation: Milcho Manchevski’s Work in Performance and Photography

Време, нарација и приказ: Делото на Милчо Манчевски во перформанс и фотографија / Time, Narrative and Representation: Milcho Manchevski’s Work in Performance and Photography
Преглед / Study
Конор Мекгрејди / Conor McGrady

Објавен во „Милчо Манчевски – монографија” („Bitsia Systems” и „Арс Ламина – публикации”, Скопје) / Published in “Milcho Manchevski – monograph” (Bitsia Systems and Ars Lamina – Publikacii, Skopje)
2015

(more…)