Select Page

Концептуални практики во ликовните наративи на Милчо Манчевски / Conceptual Practices in the Art Narratives of Milcho Manchevski

Концептуални практики во ликовните наративи на Милчо Манчевски / Conceptual Practices in the Art Narratives of Milcho Manchevski
Преглед / Study

Соња Абаџиева / Sonia Abadzieva

Објавен во „Милчо Манчевски – монографија” („Bitsia Systems” и „Арс Ламина – публикации”, Скопје) / Published in “Milcho Manchevski – monograph” (Bitsia Systems and Ars Lamina – Publikacii, Skopje)
2015

(more…)

Весна Бајалска

Весна Бајалска
Самостојна изложба

Осврт кон делата: Глигор Чемерски

Галерија МКЦ, Младински културен центар – Скопје
22 декември 2014, 20:00 ч.

(more…)

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People
Настан во рамки на долгорочниот проект „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ / Event within the long-term project “Living Libraries: Archives of civil disobedience”
Клуб ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси (СИА), Мобилна/ монтажна галерија на ЦАЦ, Скопје / GEM Club, Youth Cultural Center, Serious Interests Agency (SIA), CAC Mobile/Montage gallery, Skopje

27 – 29.11. 2014

(more…)

Никола Смилков: Скулптури / Nikola Smilkov: Sculptures

Никола Смилков: Скулптури / Nikola Smilkov: Sculptures
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Горанчо Ѓорѓиевски / Text: Gorancho Gjorgjievski

Младински културен центар, Скопје / Youth Cultural Center, Skopje
Отворање: 10 јуни 2014 / Opening: June 10, 2014

(more…)

Денес 2013 / Denes 2013

Денес 2013 (Годишна награда за млад ликовен уметник) / Denes 2013 (Young Visual Artist Annual Award)
Групна изложба / Group exhibition

Организација: Центар за современи уметности, Скопје / Organization: Contemporary Art Center, Skopje

Галерија МКЦ, Скопје / MKC Gallery, Skopje
24.06.2013

 

(more…)

Quarterly

Quarterly

Publication

 

Publisher: Soros Centers for Contemporary Arts Network

Budapest 2013

 

(more…)

Граѓански бр. 34

Граѓански бр. 34

Магазин од поинаков формат

Редакција: Ида Протуѓер Васко Попетревски, Митко Билјаноски, Теофил Блажевски, Андријана Атанасовска, Тони Димков, Калина Буневска Исаковска

Скопје, 22 декември 2012

(more…)