Select Page

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadzieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2008 – 2009

(more…)

Став 5 / Attitude 5

Став 5 / Attitude 5
Интернационален фестивал за видео и експериментален филм / International Video and Experimental Film Festival

Битола / Bitola

24 – 26.06.2009

(more…)

The Culture Lobby / Културно лоби

The Culture Lobby / Културно лоби
Групна изложба и дебата во рамки на регионалниот проект „Културно лоби“ на Културната невладина организација КИОСК, Белград / Group exhibition and debate within “The Culture Lobby project” – KIOSK, Belgrade

КЕЦ Вортекс, Скопје / CЕC Vortex, Skopje
18 -19.06.2009

(more…)

Став 4 / Attitude 4

Став 4 / Attitude 4
Интернационален фестивал за видео, експериментален филм и фотографија / International Video, Experimental Film and Photography Festival

Центар за современи јавни уметности „Елементи“ / Center for Contemporary Public Art ‘Elementi’

Галерија Магаза и Хотел Амбасадор, Битола / Gallery Magaza and Hotel Ambasador, Bitola
02 – 17.10.2008

(more…)

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2006 – 2007

(more…)

Агол 4: Нека биде светлина / Angle 4: Let There Be Light

Агол 4: Нека биде светлина / Angle 4: Let There Be Light
Групна изложба во рамки на проектот „Агол“ / Group exhibition within ‘Angle’ project

Куратор: Асе Ловгрен / Curator: Ase Lovgren

Галерија Магаза, Битола / Gallery Magaza, Bitola
Отворање / Opening: 21.03.2006
(more…)