Select Page

Antifašistička Borba jugoslovena u bivšim zatvorima i konclogorima u delima likovnih umetnika
Grupna izložba u okviru IV Susreta političkih zatvorenika, interniraca i deportiraca NOB-e i Revolucije Jugoslavije u Skoplju, oktobar 1977
Organizacija: Savez udruženja boraca narodnooslobodilaćkog rata Jugoslavije, Muzej revolucije Beograd, Istoriski muzej Skopje
Skopje, Prishtina, Beograd, Novi Sad, Zagreb, Ljubljana, Titograd
Oktobar – decembar, 1977

 

>>> Božin Barutovski, Mende Ivanovski, Vida Jocić, Boro Krstevski, Spase Kunoski, Borko Lazeski, Risto Mijakoski, Dimo Todorovski, Nove Frangovski, Tomo Šijak

 

Katalog: PDF mk