Select Page

Постконцептуални контемплации / Post-conceptual Contemplations
Самостојна изложба / Solo exhibition

OPA Professional

Текст: Нада Прља, ОПА / Text: Nada Prlja, OPA

Агенција за сериозни интереси (SIA), Скопје / Serious Interests Agency (SIA), Skopje

26.03 – 08.04.2014

 

Каталог: PDF mk / CatalogPDF eng