Select Page

Место / Place
Самостојна изложба / Solo exhibition
Жаклина Глигориевска / Zaklina Gligorievska

Музеј на современата уметност, Скопје / The Museum of Contemporary Art, Skopje
Ноември 2004 / November 2004

 

Интервју со авторката: Мира Гаќина / Interview with the author: Mira Gacina

Каталог / Catalog: PDF mk/eng