Select Page

Земја- Воздух
Самостојна изложба / Solo exhibition

Софија Грабулоска / Sofija Grabuloska
Текст: Наде Пешева / Text: Nade Pesheva

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
2004

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng