Select Page

U
Самостојна изложба / Solo exhibition
Маја Стефановска / Maja Stefanovska
Текст: Весна Стефановска / Text: Vesna Stefanovska

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
03.02. – 19.02.1999

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng