Select Page

Dangerous Acts Starring the Unstable Elements of Belarus / Опасни дела со Нестабилните белоруски елементи
Филмска проекција и дискусија / Movie projection and Discussion

ЕУ Инфо центар, Скопје / EU InfoCentre, Skopje

11.12.2014, 18:00

 

Модератор: Владимир Јанчевски / Moderator: Vladimir Janchevski
Панелисти: Ана Мартиноска, Ристе Алексовски и Игор Тошевски / Panelists: Ana Martinoska, Riste Aleksovski, and Igor Toshevski

По повод Светскиот ден на човековите права, во организација на Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје /
On the occasion of the Human Rights day,, organized by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Skopje

Покана / Invitation: PDF mk/eng