Select Page

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24

Големото стакло бр. 23–24 / The Large Glass N° 23-24
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadzieva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
2008 – 2009

(more…)

Времето си оди толку брзо

Времето си оди толку брзо
Интервју со Искра Димитрова

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
14.03.2001

(more…)

Големото стакло бр. 9-10 / The Large Glass N° 9-10

Големото стакло бр. 9-10 / The Large Glass N° 9-10
Списание за визуелни уметности / Art Magazine

Главен и одговорен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje
1999

(more…)