Select Page

Лично / нелично

Лично / нелично
Самостојна изложба

Зорица Зафировска

Текст: Славчо Димитров

Агенција за сериозни интереси – СИА, Скопје
11 -14.11.2015

 

(more…)

Во тимот е силата ­- Тигрите / The Warsaw Tigers: The Power of a Team

Во тимот е силата ­- Тигрите / The Warsaw Tigers: The Power of a Team
Изложба на архитектонските проекти на Вацлав Клишевски, Јежи Мокшињски и Еугењуш Вјежбицки / Exhibition of Architectural projects by Jerzy Mokrzyński, Eugeniusz Wierzbicki and Wacław Kłyszewski

НУ Музеј на современата уметност, Скопје / NI Museum of Contemporary Art – Skopje
Отворање / Opening: 10.12.2014, 12:00

(more…)

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People

Читаме: Луѓето ко книги, зградите ко луѓе / We Read: People as Books, Buildings as People
Настан во рамки на долгорочниот проект „Живи библиотеки: архиви на граѓанската непослушност“ / Event within the long-term project “Living Libraries: Archives of civil disobedience”
Клуб ГЕМ, Младински културен центар, Агенција за сериозни интереси (СИА), Мобилна/ монтажна галерија на ЦАЦ, Скопје / GEM Club, Youth Cultural Center, Serious Interests Agency (SIA), CAC Mobile/Montage gallery, Skopje

27 – 29.11. 2014

(more…)