Select Page

Музеј на МНТ – Уметничка збирка

Музеј на МНТ – Уметничка збирка
Изложба по повод 70 години на Македонскиот народен театар
Автор на изложбата: Јелена Лужина

Музеј на Македонскиот народен театар, Скопје (Уметничка збирка на музејот на МНТ)
3 април – 20 јуни 2015

(more…)

Столетие – Василие Поповиќ Цицо / Centennial – Vasiliјe Popovic Cico

Столетие – Василие Поповиќ Цицо / Centennial – Vasiliјe Popovic Cico
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Мирјана Талеска, Јелена Лужина, Ивана Јарчевска / Text: Mirjana Taleska, Jelena Luzina, Ivana Jarchevska

НУ Национална галерија на Македонија – Даут-пашин амам, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Daut Pasha Hamam, Skopje
04.10.2014
(more…)

Василије Поповиќ – Цицо, столетие

Василије Поповиќ – Цицо, столетие
Јубилејна изложба
Авторки на изложбата: Јелена Лужина, Јасминка Намичева, Ивана Јарчевска
Текстови: Јелена Лужина, Ивана Јарчевска

Ликовна галерија, Прилеп
06.- 20.06.2014

(more…)