Select Page

Сини сеќавања

Сини сеќавања
Самостојна изложба
Маријета Сидовски
Текст: Гоце Божурски

Центар за култура „АСНОМ”, Гостивар
Август, 2004

(more…)

Хроника 1987 – 1997


Хроника 1987 – 1997

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности од 1987 – 1997

Автор: Марина Лешкова

Центар за документација при Музејот на современата уметност, Скопје

2001

 

(more…)

Богоја Анѓелкоски / Bogoja Angjelkoski

Богоја Анѓелкоски / Bogoja Angjelkoski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Спомен дом на културата „АСНОМ’, Гостивар (ноември 1994), Уметничка галерија, Куманово (декември 1994), Уметничка галерија „Моша Пијаде” , Битола (јануари 1995), Ликовен салон, Титов Велес (јануари 1995), Музеј на современата уметност, Скопје (февруари 1995) / Cultural Center “ASNOM”, Gostivar ( November 1994), Art Gallery, Kumanovo (December 1994), Art Gallery “Mosha Pijade”, Bitola (January 1995), Art Gallery, Titov Veles (January 1995), Museum of Contemporary Art, Skopje (February 1995)
(more…)

Ликовна колонија Галичник 1992 – 1993 / Art colony Galicnik 1992 – 1993

Ликовна колонија Галичник 1992 – 1993 / Art colony Galicnik 1992 – 1993
Групна изложба / Group exhibition

Уметничка галерија – Битола; Уметничка галерија – Скопје; Уметничка галерија – Куманово; Уметничка галерија – Штип; Дом на културата – Гостивар; Дом на културата – Прилеп / Art Gallery – Bitola; Art Gallery – Skopje; Art Gallery – Kumanovo; Art Gallery – Stip; Cultural Center  – Gostivar; Cultural Center  – Prilep
Декември 1993 – март 1994 / December 1993 – March 1994
(more…)

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности

Хронологија на настани од областа на македонските современи ликовни и применети уметности
Хронологија

Автор: Слободанка Парлиќ-Баришиќ и Љубица Дамјановска

 

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.79-85), Скопје

1974

(more…)