Select Page

За македонската уметност

За македонската уметност
Публикација (одбрани трудови)

Автор: Борис Петковски

Рецензенти: Цветан Грозданов, Антоние Николовски
Цртеж на корицата: Никола Мартиноски

Издавач: Наша книга, Скопје

1989

(more…)

Сеопфатна студија

Сеопфатна студија
Осврт (кон монографијата „Мартиноски“ од Борис Петковски, Култура, Скопје, 1982)
Автор: Цветан Грозданов

Објавен во Нова Македонија, Скопје
20.08.1983

(more…)

Автопортретот во творештвото на Никола Мартиновски / L’ auto-portrait dans l’oeuvre de Nikola Martinoski

Автопортретот во творештвото на Никола Мартиновски / L’ auto-portrait dans l’oeuvre de Nikola Martinoski

Студија / Étude

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

Објавена во Ликовна уметност бр.7 (стр.11-25), Скопје / L’art plastiques № 7, Skopje

1980

(more…)

Социјалните мотиви во македонската ликовна уметност до 1944 / Motifs sociaux dans l’art plastique macedonien avant 1944

Социјалните мотиви во македонската ликовна уметност до 1944 / Motifs sociaux dans l’art plastique macedonien avant 1944
Труд / Article

Автор: Борис Петковски / Auteur: Boris Petkovski

 

Годишен зборник на Филозофскиот факултет, Скопје / Annuaire de la Faculté de Philosophie, Skopje
1977

(more…)