Select Page

Линеарен цртеж / Linear Drawing

Линеарен цртеж / Linear Drawing
Групна изложба / Group exhibition
Кураторка: Марика Бочварова Плавевска / Curator: Marika Bochvarova Plavevska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16.12.2017 – 02.2018
(more…)

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Чекор што ветува – Формирана Групата ‘Денес’

Манифест на групата „Денес”

Објавен во РАЗГЛЕДИ – Седмичен прилог за култура и уметност, бр. 42, Ноември 1953 година (реобјавен на ristolozanoski.wordpress.com на 28.02.2012)

(more…)

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22

Големото стакло бр. 21–22 / The Large Glass N° 21-22
Списание за визуелни уметности / Art magazine

Главен уредник: Соња Абаџиева / Editor: Sonja Abadjeva

 

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: Museum of Contemporary Art, Skopje

2006 – 2007

(more…)

Книга над кориците

Книга над кориците
Публикација во рамките на проектот „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција 2“ (со Томе Аџиевски)
Автор: Станко Павлески
Издавач: „Кино Напредок 3“ – Станко Павлески и Томе Аџиевски, Скопје
2004
(more…)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)

Музеј на современата уметност – Скопје (1964-1976) / Museum of Contemporary Art – Skopjе (1964-1976)
Публикација / Publication

Автор: Борис Петковски / Author: Boris Petkovski

Издавач: Музеј на современата уметност, Скопје / Publisher: The Museum of Contemporary Art, Skopje

2001

(more…)

Историско и уметничко значење (1)

Историско и уметничко значење (1)
Рецензија (кон националната поставка, Уметничка галерија Скопје, 2000)

Автор: Владимир Величковски

Објавена во Дневник, Скопје
Јуни 2000

(more…)

Мигови во шеесетите / Moments of the Sixties

Мигови во шеесетите / Moments of the Sixties
Самостојна изложба / Solo exhibition

Александар Јанкулоски, Борис Николоски / Aleksandar Jankuloski, Boris Nikoloski

Текст: Марика Бочварова Плавевска / Text: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

1997 / 1998

(more…)