Select Page

Be the Death of Me
Самостојна изложба / Solo exhibition

Марија Николоска Наневска / Marija Nikoloska Nanevska

Текст: Маја Чанкуловска Михајловска / Maja Chankulovska Mihajlovska

Културен центар Точка, Скопје / Cultural Center Tocka, Skopje

2004

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)