Select Page

Axis mundi
Самостојна изложба / Solo exhibition
Елизабета Аврамовска / Elizabeta Avramovska
CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje
23 – 31.12.1998

 

Текст: Соња Абаџиева / Text: Sonja Abadzieva

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)