Select Page

39 Годишна изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Паскал Гилевски

Уметничка галерија Скопје
28 ноември 1984

 

Учесници: Абдарманов Коста, Аврамовски Момчило, Апостолоска Мира, Аризанов Илија, Атанасовски Гарски Тане, Барутовски Божин, Блажевски Трајче, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Бошале Јана, Бошковски Т. Јозо, Бутров Никола, Василев Васил, Василев Ниче, Велков Иван, Видимче Пецо, Вујисиќ Мирко, Гавровски Ангеле, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Георгиев Филип, Георгиевски Владимир, Георгиевски Стефан, Гиевски Томислав, Гилевски Паскал, Данова Марија, Димановски Максим, Димитровски Стојан, Димчевски Ѓорѓи, Дракуловски Петар, Ѓорѓиев Пљум Петар, Ефремов Кирил, Зафирова Сузана, Иванов Никола, Ивановски Менде Методија, Јакимовски Зоран, Јакшиќ Бранко, Јаневски Војко, Јаничиевиќ Григорие, Јанкуловски Александар Цане, Јанкуловски Мице, Јанчевски Трајче, Јовановиќ Милан, Капевски Слободан, Кастрати Адем, Костов Васил, Костовски Бранко, Костовски Зоран, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Гроздан, Крстевски Ѓорѓи, Кубуровски Спиро, Кузмановски Блаже, Кузмановски Павле, Лафазановски Илија, Малинковска Зага, Манев Димитар, Манев Свето, Манески Ордан, Матевски Ѓоко, Матевски Рисимкин Трајко, Милјановски Доне, Миловиќ Анѓелко, Митриќески Игор, Наумовски Вангел, Николовски Благоја, Николовски Борис, Николовски Петар, Николовски Трајче, Павлевски Владо, Павловски Таки, Петров Борис, Поповска Светлана, Реџаи Исени, Светиева Анета, Силјановски Симеон, Славковски Крсто, Стефанов Златко, Стефанова Елена, Стојчевски Димитар, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Томовски Бранко, Урошевиќ Ивана, Филовски Боби Слободан, Франговски Нове, Хаџи Митров Зафир, Хаџи Наумов Вениамин, Хаџи Николов Стефан, Цигаридов Стеван, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)