Select Page

38 Годишна изложба на ДЛУМ
Групна изложба

Текст: Паскал Гилевски

Уметничка галерија, Скопје
24 ноември – 25 декември 1983

 

Учесници: Абдарманов Коста, Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Момчило, Андреевски Томе, Апостолоска Мира, Аризанов Илија, Арнаудов Симеон, Атанасовски Гарски Тане, Беќаровски Насо, Блажевски Трајче, Бошале Јана, Бошковски Јозо Јон, Бутров Никола, Василев Васил, Василев Ниче, Веинер Камил, Велков Иван, Видимче Пецо, Гавровски Ангеле, Гаспаров Димитар, Гегоски Кирил, Георгиевски Владимир, Гиевски Томислав, Гилевски Паскал, Грабулоски Бонач Богдан, Даневски Ѓорѓи, Димитровски Стојан, Димчевски Ѓорѓи, Димчевски Трајче, Дончевски Мирко, Дракуловски Петар, Ѓорѓиев Пљум Петар, Ѓорѓиев Филип, Зафирова Сузана, Ивановски Менде Методија, Игњатовиќ Славољуб, Јакимовски Жарко, Јакимовски Зоран, Јаневски Војко, Јанкулоски Александар Цане, Јанчевски Трајче, Јовановиќ Милан, Кастрати Адем, Костов Васил, Костовски Зоран, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Коџоман Милош, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи, Кузмановски Павле, Лафазановски Илија, Лембанов Ристо, Луловски Танас, Мазев Петар, Малинковска Зага, Манев Димитар, Манев Коле, Манев Свето, Маневски Стефан, Матевски Ѓоко, Матевски Рисимкин Трајко, Мијаковски Ристо, Милјановски Доне, Миловиќ Анѓелко, Наневски Петре, Настевски Александар, Наумовски Вангел, Николовски Петар, Николовски Трајче, Николоски Борис, Павлески Владо, Павловски Таки, Петковиќ Драган, Петров Ангел, Петров Борис, Попов Александар, Реџаи Исени, Светиева Анета, Силјановски Симеон, Славковски Крсто, Смилков Александар, Спировски Перо, Стојановски Душко, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Темкова Ана, Томовски Бранко, Тошевски Трајко, Траиковски Борислав, Трајановски Димитар, Фидановски Никола Кочо, Филиповски Ацо, Филовски Боби Слободан, Франговски Нове, Хаџи Митров Зафир, Цигаридов Стеван, Чауле Виолета, Чушков Благој, Шемов Симон, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF мк

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)