Select Page

18. Републичка изложба на фотографии и дијапозитиви во боја
Групна изложба
Организација: Фото сојуз на Македонија и фото клуб „Стево Наумов – Стив“, Битола

Уметничка галерија „Моша Пијаде“, Битола
12 – 23 декември 1980

 

Каталог: PDF mk