Select Page

13км од центарот / 13km from the center
Самостојна изложба / Solo exhibition
Александра Петрушевска / Aleksandra Petrushevska
Текст: Елена Велјановска / Text: Elena Veljanovska

НГМ Мултимедијален центар – Мала станица, Скопје / NGM Multimedia center – Mala stanica, Skopje
23.01 – 15.02.2007

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng