Select Page

Љубица Андреевска Љупка / Ljubica Andreevska Ljupka
Самостојна изложба/ Solo exhibition
Tекст: Ковиљка Смиљковиќ / Text: Koviljka Smiljkovic

Уметничка галерија – Даут-пашин амам, Скопје / Art Gallery – Daut pasha hamam, Skopje
Април 1998 / April 1998

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en