Select Page

Јулијана Гешоска / Julijana Geshoska
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Национална галерија на Македонија, Даут-пашин Амам, Скопје / National Gallery of Macedonia, Daut-pashin Amam, Skopje
1992

 

 

Каталог / Catalog
PDF мк/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)