Select Page

Јана Мишева / Jana Misheva
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Бојана Јанева / Text: Bojana Janeva

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Мај 2008 / May 2008

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)