Select Page

Јана Куновска / Jana Kunovska
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Еуген Водопивац Борковски, Нада Пешева / Texts: Eugen Vodopivac Borkovsky, Nada Pesheva

 

Културно-информативен центар, Скопје / Cultural Information Center, Skopje
Април 2011 / April 2011

 

Каталог / Catalogue; PDF mk/en

 

>>> Линк до написот од Тони Димков