Select Page

Цртежот е еден вид дневник
Интервју со Рубенс Корубин

Автор: Т(ашко) Ширилов

Објавено во Вечер, Скопје
19.12.1979

 

Интервју: PDF mk