Select Page

Трилогија – Провинција (Кино Напредок 3: Есен 2004) /  Trilogy – Province (Napredok Cinema 3: Autumn 2004)
Самостојна изложба / Solo exhibition

Проект на Станко Павлески и Томе Аџиевски /  A project by Stanko Pavleski and Tome Adzievski

Центар за култура, Дебар / Culture Centre, Debar

Есен 2004 / Autumn 2004

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng