Select Page

Спротивно на самоуправните права на ликовните уметници
Писмо од Сојузот на ликовните уметници на Југославија до дневниот весник „Нова Македонија“
Подготвил: Р. К.

Објавено во Нова Македонија, Скопје
03.02.1971

 

Текст: PDF mk