Select Page

Современа македонска уметност
Групна изложба

Текст: Љубица Дамјановска

Музеј на современата уметност, Скопје

Јули – октомври 1982

 

Учесници: Аврамова Борка, Аврамовски Драгутин Гуте, Аврамовски Ставре, Аврамчев Владимир, Анастасов Родољуб, Андонова Македонка, Анѓушев Пано, Аризанов Илија, Атанасовски Гарски Тане, Белогаски Љубомир, Беќаровски Насо, Блажевска Лилјана, Василев Васил, Велков Иван, Видимче Пецо, Владимирски Томо, Гавровски Ангеле, Георгиевски Ванчо, Георгиевски Петар, Гилевски Паскал, Глигорова Суза Илинка, Грабулоски Јордан, Дамјановски Божидар, Димовски Јован, Ефремов Кирил, Ефтимова Катја, Ивановски Менде Методија, Ивковиќ Богољуб, Јакимовски Жарко, Јанева Драгица, Јаневски Војко, Јанкуловски Александар Цане, Јанчевски Трајче, Калчевски Ристо, Кондовски Димитар, Конески Бранко, Корубин Миле, Корубин Рубенс, Костовски Бранко, Коцо Димче, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Коџоман Вангел, Крстевски Боро, Куноски Спасе, Лазаров Михо, Лазески Борко, Лафазановски Илија, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Луловски Танас, Мазев Петар, Манев Димитар, Манев Свето, Маневски Ордан, Маневски Стефан, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Мартиноски Никола, Матевски Ѓоко, Мијакоски Ристо, Милиќ Олга, Милјановски Доне, Митриќески Боро, Мишевски Душко, Мусовиќ Богдан, Наумовски Вангел, Николовски Борис, Павловски Таки, Пандилов Аврамовски Димитар, Папазовски Благоја, Пенушлиски Илија, Перчинков Душан, Перчуклиевски Раде, Петлевски Ордан, Петров Борис, Петрова Малкиќ Рада, Поповиќ Цицо Василије, Попоски Дада Драган, Протуѓер Димче, Ристески Александар, Славковски Крсто, Софијанов Лазар, Спировска Мира Мирослава, Спировски Перо, Стефанова Лена, Стојановски Душко, Талевски Борислав, Ташковски Васко, Ташовски Вело, Темкова Ана, Тодоровски Димо, Траиковски Борислав, Туша Марија, Фидановски Никола Кочо, Филовски Боби Слободан, Франговски Нове, Хаџи Бошков Петар, Чемерски Глигор, Шемов Симон, Шијак Томо, Шулајковски Теофил

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до написот на М. П.