Select Page

Современа македонска графика / Contemporary Macedonian graphic
Групна изложба / Group exhibition
Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Јуни 2006 / June 2006

 

Од збирката на Националната галерија на Македонија / From the Collection of the National Gallery of Macedonia

Учесници: Шемов Симон, Перчинков Душан, Калчевски Ристо, Аврамовски Гуте Драгутин, Блажевски Трајче, Николов Димче, Кочовски Илија Мичо, Малиданов Димитар, Томиќ Радевска Дијана, Јанешлиева Славица /

Participants: Shemov Simon, Percinkov Dusan, Kalcevski Risto, Avramovski Gute Dragutin, Blazevski Trajce, Nikolov Dimce, Kochovski Ilija Mico, Malidanov Dimitar, Tomik Radevska Dijana, Janeslieva Slavica

Каталог / Catalog
PDF мк/eng

(Од архивата на Вилиќ Небојша)

 

 

>>> Линк до написот на Милева Лазова