Select Page

Собување / Taking Shoes Off
Самостојна изложба / Solo exhibition

Оливер Мусовиќ / Oliver Musovik
Текст: Сузана Милевска / Text: Suzana Milevska

CIX галерија, Центар за современи уметности, Скопје / CIX gallery, Contemporary Art Center, Skopje

28.04. – 07.05.1999

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng