Select Page

Сликовни перспективи: Надминување на бинарноста / Image Perspectives: Beyond Binaries
Предавања на Џејмс Елкинс / Lectures by James Elkins

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
16-17.12.2014

 

Во соработка со Центарот за визуелни студии – Скопје / In collaboration with the Center for Visual Studies – Skopje

Иницијатива и организација: Владимир Јанчевски / Initiated and organized by: Vladimir Janchevski

Предавање 1: Иднината на сликата / Lecture 1: Future of the Image (16.12.2014,13.00-14.30)

Предавање 2: Отаде естетското и анти-естетското / Lecture 2: Beyond the Aesthetic and the Anti-aesthetic (17.12.2014, 13.00-14.30)

Програма / Programme: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)