Select Page

Слики од болница / Pictures from Hospital
Самостојна изложба / Solo exhibition

Ристо Лозаноски / Risto Lozanoski

Текст: Марика Бочварова Плавевска / Text: Marika Bochvarova Plavevska

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

Мај – јуни / May – June 1995

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng