Select Page

Славчо Соколовски / Slavco Sokolovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текстови: Валентино Димитровски, Лилјана Неделковска Димитровска / Texts: Valentino Dimitrovski, Liljana Nedelkovska Dimitrova

Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп / Center for Culture „Marko Cepenkov“, Prilep
15 – 30.07.1995

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)