Select Page

Скокотливоста на прашањето: „Што со Скопје 2014“?
Став
Љиљана Неделковска

Објавен на okno.mk
14.07.2017

 

Илустрации: Свирачиња

Текст: PDF mk