Select Page

Симонида Филипова Китановска / Simonida Filipova Kitanovska
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Менка Карапашовска / Text: Menka Karapasovska

Уметничка галерија, Скопје
Мај 1990

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)