Select Page

Седум смртни гревови / Seven Deadly Sins
Самостојна изложба / Solo exhibition
Дијана Томиќ Радевска / Dijana Tomik Radevska
Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје / Cultural Information Center, Skopje
14.12.2010

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Пешева Нада)