Select Page

Психолошките состојби низ секојдневното човеково битисување / Pcihological State Through Evereday Humans Existence
Самостојна изложба / Solo exhibition
Анета Божинова / Aneta Bozinova
Културно-информативен центар – Скопје / Culture and Information Center – Skopje
Февруари 2001 / February 2001

 

Текст: Анета Божинова / Text: Aneta Bozinova

Каталог / Catalog: PDF mk/en