Select Page

Отсуство на авторот, присуство на моделот / Absence of the author, presence of the model
Самостојна изложба / Solo exhibition

Ацо Станкоски / Aco Stankoski
Куратор: Горанчо Ѓорѓиевски / Curator: Gorancho Gjorgjievski

Gallery MC, New York City

1-14 ноември 2008 / November 1-14, 2008

 

Каталог / Catalog: PDF мк/eng