Select Page

Особената естетика на македонските филмови
Напис

Автор: С.У.

 

Објавен во Утрински весник бр. 2180

Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk