Select Page

Нова македонска фотографија?
Дискусија
Учесници:  Елизабета Аврамовска, Соња Абаџиева, Валентино Димитровски, Лазо Плавевски, Небојша Вилиќ

Завод, Музеј и Галерија, Битола
29.05.1998

 

Текстови: Соња Абаџиева, Лазо Плавевски, Валентино Димитровски, Небојша Вилиќ

Каталог: PDF mk