Select Page

НОБ во делата на југословенските ликовни уметници

Групна изложба

Текст: Перо Коробар

 

Уметничка галерија, Скопје

29.11.1961

 

Учесници: Ѓорѓе Андреевиќ Кун, Коста Ангели Радовани, Аугуст Аугустинчиќ, Војин Бакиќ, Бора Барух, Божин Барутовски, Рико Дебењак, Маријан Детони, Јован Димовски, Лојзе Долинар, Отон Глиха, Јордан Грабулоски, Петар Хаџи Бошков, Крсто Хегедушиќ, Антон Хутер, Ангеле Ивановски, Божидар Јакац, Пиво Караматијевиќ, Доре Клеменчиќ, Вангел Коџоман, Душан Кокотовиќ, Димитар Кондовски, Боро Крстевски, Спасе Куновски, Борко Лазески, Лазар ЛиченоскиЉубодраг Маринковиќ Пенкин, Никола Мартиноски, Исмет Мујезиновиќ, Рашко Муратовски, Петар Николовски, Трајче Николовски, Димитар Аврамовски Пандилов, Божидар Пенгов, Моша Пијаде, Николај Пирнат, Василије Поповиќ Цицо, Радмило Поповски, Златко Прица, Димче Пртотуѓер, Карел Путрих, Вања Радауш, Иван Седеј, Томо Шијак, Фрањо Шимуновиќ, Бранко Шотра, Сретен Стојановиќ, Душко Стојановски, Димо Тодоровски, Димитар Трајановски, Томо Владимирски

Каталог: PDF mk