Select Page

НОБ во делата на ликовните уметници на Југославија: слики, графики и скулптури
Групна изложба
Текст: Родна Менкова

Уметничка галерија – Даут-пашин амам
21 јули 1977

 

Каталог: PDF mk