Select Page

Низ убавината на спознавањето / Beauty of Understanding
Самостојна изложба / Solo exhibition
Жаклина Глигориевска/ Zaklina Gligorievska

Мала станица – Национална галерија на Македонија, Скопје / Mala Stanica – National Gallery of Macedonia, Skopje
Декември 2008 – Јануари 2009 / December 2008 – January 2009

 

Текст: Маја Чанкуловска Михајловска / Text: Maja Chankulovska Mihajlovska

Каталог / Catalog
PDF mk/eng