Select Page

Нехат Беќири / Nehat Beqiri
Самостојна изложба / Solo exhibition / Еkspozitë personale
Текст: Лилјана Неделковска / Text: Liljana Nedelkovska / Tekst: Liljana Nedelkovska
Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje / Muzeu i artiti bashkëkohor, Shkup
Мај 2006 / May 2006 / Maj 2006

 

Каталог / Catalog / Katalog: PDF mk/eng/sq

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)