Select Page

Неда Петковиќ / Neda Petkovic
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Лиљана Христова / Text: Liljana Hristova

 

Младински културен и информативен центар „Младост – М”, Кавадарци / Youth Cultural and Information centre Mladost – M, Kavadarci
Март 2002 / March 2002

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)