Select Page

Неда Петковиќ / Neda Petkovic
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Лиљана Христова / Text: Liljana Hristova

Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица / Workers’ University “Joska Sveshtarot”, Strumica
Јули 2004 / July 2004

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)