Select Page

Мојот пат, на белите облаци / Мој пут, белих облака
Самостојна изложба / Самостална изложба

Весна Недељковић Ангеловска

Текст: Павле Штрасер, Весна Недељковић Ангеловска, Оливера Радовановић

Дом на културата, Куманово / Дом културе, Куманово
16 – 26.10.1997

 

Каталог: PDF mk/sr