Select Page

Моја преокупација е нашата стара архитектура
Интервју со Ана Темкова

Автор: Д. Маческа

Објавено во печатените медиуни, Скопје
1978  (?)

 

Интервју: PDF mk

 

(Од архивата на Варошанец Благоја)